Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Webshop; online winkel ter verkoop van tickets voor de Sociale Bedrijven Dagen
Betaling: Betaling van een openstaand bedrag door een koper van een ticket voor de Sociale Bedrijven Dagen
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels- of beroepsactiviteit
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2: Identiteit van de Sociale Bedrijven Dagen

Sociale Bedrijven Dagen – Stichting Activiteiten voor de Sociale Faculteit.

Vestigings- & bezoekadres:
Vestigingsadres: P1.102, Warandelaan 2, Tilburg.
Bezoekadres: de Sociale Bedrijven Dagen hebben geen vast bezoekadres, bezoek een van de kamers van de studieverenigingen in het Prisma gebouw, Warandelaan 2, Tilburg. Complex: P0.07 POLIS: P0.10 INPUT: P0.11 Versot: P0.09.
KvK: 67530397

Contactgegevens:
Email voor vragen over dienst/product/webshop:  info@socialebedrijvendagen.nl
Email voor algemene vragen over de sociale bedrijven dagen: info@socialebedrijvendagen.nl

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Sociale Bedrijven dagen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Sociale Bedrijven Dagen en afnemer.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden de algemene voorwaarden aan de afnemer online beschikbaar gesteld.
De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via de webshop. Door plaatsing van een bestelling wordt de koper geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Bestellingen worden bevestigd in een elektronisch poststuk dat wordt verstuurd naar het opgegeven mailadres bij afronding van de bestelling.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Sociale Bedrijven Dagen en haar afnemers.

Artikel 4: Tickets

Via de Webshop is het mogelijk tickets te kopen voor de Sociale Bedrijven Dagen.

Artikel 5: Prijsstelling & Annulering

Het vaststellen van prijzen is voorbehouden aan de Sociale Bedrijven Dagen.
Het aanbod op de webshop is onder voorbehoud van prijs en levertijd. De Sociale Bedrijven Dagen zijn gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen. Bij elke prijswijziging is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Annulering van bestelling is na betaling via de webshop niet meer mogelijk,
tenzij een langere termijn wordt overeengekomen met de afnemer. De tickets zijn wel vrij overdraagbaar.

Artikel 6: Betaling

Betaling via de webshop van de Sociale Bedrijven Dagen geschiedt enkel via tussenkomst van iDeal en paypal. Andere vormen van betaling zijn niet mogelijk en worden derhalve ook niet gezien als zijnde betaling voor een reservering of product.
De Payment Service Provider (PSP) is Mollie.com, gevestigd te Amsterdam. Betalingen worden via deze PSP verwerkt.

Artikel 7: Levering

Sociale Bedrijven Dagen levert alleen producten en diensten aan afnemers in Nederland.
Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door Sociale Bedrijven Dagen in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij maar éénmalig administratiekosten worden berekend.
Sociale Bedrijven Dagen is gerechtigd haar leveringsverplichting aan een afnemer op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan Sociale Bedrijven Dagen.
Betalingen van facturen dient te geschieden via banktransactie en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.
Alle door Sociale Bedrijven Dagen krachtens overeenkomst aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van Sociale Bedrijven Dagen totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.

Artikel 8: Overige bepalingen

Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien deze vooraf overeengekomen worden tussen Sociale Bedrijven Dagen en de afnemer.